Đang thực hiện

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019


Thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - Công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ
- Thời gian: Ngày 11/4/2019
- Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2 - VP công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ

File đính kèm: 
1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ trình cổ đông năm 2019
3. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hỗ trợ