Đang thực hiện

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020


Thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 - Công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ
- Thời gian: Ngày 09/06/2020 bắt đầu từ 7h30
- Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2 - VP công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ

File đính kèm: 
1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ trình cổ đông năm 2020
3. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hỗ trợ